Báo nghỉ buổi học

1. Trị liệu viên có thể báo nghỉ buổi học cá nhân trực tiếp trên app

Từ phiên bản 3.1, trị liệu viên có thể tự báo nghỉ cho buổi học của mình trực tiếp trên app mà không cần Quản lý thực hiện trên website.

Lưu ý: Hành động này sẽ được đồng bộ với website và cũng sẽ được thông báo đến các cấp quản lý.

2. Cho phép trị liệu viên chỉnh sửa buổi học vừa báo nghỉ

Bạn có thể chỉnh sửa lý do và ghi chú của buổi nghỉ sau khi đã báo nghỉ

3. Cho phép khôi phục lại buổi vừa báo nghỉ

Bạn cũng có thể khôi phục lại buổi báo nghỉ trong trường hợp không nghỉ nữa hoặc báo nghỉ nhầm

Last updated