⚙️Thiết lập cơ sở

Sau đây là các bước để hoàn thiện thiết lập tài khoản cho Cơ Sở Giáo Dục Đặc Biệt trên Luca Education

Các bước trong việc thiết lập tài khoản cho CSCT chỉ có thể thực hiện trên nền tảng website.

Phần 1

pageĐiền form để tạo dữ liệu ban đầu cho CSCT

Phần 2

pageKích hoạt tài khoản cho Quản lý / Trị liệu viên

Phần 3

pageMời Trị liệu viên vào CSCT

Phần 4

pageMời Phụ Huynh vào tài khoản học sinh

Phần 5

pageĐổi mật khẩu

Last updated