Ngày nghỉ toàn cơ sở

Đây là chức năng tạo ngày nghỉ chung cho toàn cơ sở. Các lớp học vào hôm đó sẽ không được hiển thị trên lịch học / thời khóa biểu.

Chỉ chức vụ Quản lý trở lên mới có thể chỉnh sửa phần này

Xem hướng dẫn chi tiết cho từng phần ở các clip bên dưới

1. Tạo ngày nghỉ

2. Chỉnh sửa ngày nghỉ

3. Xóa ngày nghỉ

Lưu ý: Chỉ có thể chỉnh sửa hoặc xóa những ngày nghỉ chưa diễn ra

Last updated