Thống kê học sinh

1. THỐNG KÊ CHUNG

Hiển thị tổng số học sinh và số học sinh theo các trạng thái khác nhau trong mục Hồ sơ học sinh

2. Thống kê chi tiết một học sinh

Khi bấm vào xem chi tiết một học sinh, Luca đồng thời hiển thị bảng thống kê theo tháng các thông tin liên quan đến việc học của học sinh, cụ thể là:

  • Kết quả học tập: % hoàn thành mục tiêu, % sự tham gia, % cảm xúc

  • Số hình ảnh / video của trẻ

  • Tình trạng đóng học phí

  • Thống kê số báo cáo được phụ huynh xem

  • Kế hoạch can thiệp: số mục tiêu đã hoàn thành, sẽ tiếp tục, tạm dừng, đã học/dự kiến

  • Thống kê chuyên cần: can thiệp và bán trú

  • Biểu đồ lĩnh vực giúp các nhà chuyên môn và phụ huynh có cái nhìn tổng thể về trẻ qua quá trình can thiệp tại trung tâm

Last updated