Gửi hình ảnh

Tính năng gửi hình ảnh trong nhóm chat

Chọn nút 3 chấm dọc bên phải khung nhập tin nhắn => chọn "Gửi hình ảnh"

=> Chọn hình ảnh cần gửi => Ấn nút gửi

Last updated