Thêm / bớt thành viên nhóm chat

1. Nhóm chat sẽ được tự động khởi tạo và các thành viên sẽ được tự động thêm vào trong các trường hợp sau:

  1. Khi một học sinh mới (ví dụ: Bé Gấu) được thêm vào trung tâm ABC trên website Luca Education, nhóm chat sẽ được tạo tự động cho Giám đốc, các Quản lý cơ sở và Trưởng chuyên môn của trung tâm ABC.

  2. Khi một trị liệu viên được bổ nhiệm cho học sinh Bé Gấu, thì TLV đó cũng sẽ được tự động thêm vào nhóm chat của Bé Gấu đã được tạo bên trên.

  3. Khi một phụ huynh tạo tài khoản và liên kết với Bé Gấu, phụ huynh này cũng sẽ được tự động thêm vào nhóm chat của Bé Gấu đã được tạo bên trên.

Lưu ý: Khi được thêm vào nhóm chat, thành viên mới sẽ có thể đọc lại tất cả các tin nhắn cũ.

2. Các thành viên sẽ được tự động xóa khỏi nhóm chat trong các trường hợp sau:

  1. Khi trị liệu viên hoặc phụ huynh bị hủy liên kết với học sinh (ví dụ Bé Gấu) thì sẽ bị tự động xóa khỏi nhóm chat.

  2. Khi Giám đốc, các Quản lý cơ sở hoặc Trưởng chuyên môn của trung tâm ABC bị thay đổi chức vụ thành Trị liệu viên hoặc Kế toán, mà không có phụ trách dạy Bé Gấu, thì sẽ bị tự động xóa khỏi nhóm chat của Bé Gấu.

3. Chế độ tùy chỉnh: Quản lý từng thành viên trong từng nhóm chat

Do nhu cầu thêm / bớt thành viên trong từng nhóm chat của quý Quản lý, nay Luca ra mắt tính năng quản lý thành viên trong từng nhóm chat. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể thực hiện khi Quản lý kích hoạt tính năng này trong phần Thiết lập cơ sở trên website => Xem hướng dẫn tại đây

Sau khi kích hoạt tính năng trên website, Quản lý có thể tùy chỉnh thêm/bớt từng thành viên trong một nhóm chat (thực hiện trên app TLV)

**CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Chỉ cấp Quản lý (gồm Quản lý cơ sở và Chủ trường) mới có thể bật / tắt giáo viên của nhóm chat.

  • Các thành viên cấp quản lý là cố định, không thể thêm / bớt ra khỏi nhóm chat.

  • Không thể thêm / bớt được phụ huynh vì luôn có tất cả phụ huynh trong nhóm.

Last updated