Hồ sơ chuyển cơ sở

Đây là nơi lưu trữ và hiển thị các thông tin của các học sinh đã chuyển đến cơ sở hoặc đã chuyển đi cơ sở khác.

Sau khi chuyển học sinh thành công, toàn bộ hồ sơ, bao gồm các kế hoạch, báo cáo, thống kê về kết quả học tập của học sinh sẽ được chuyển sang trung tâm mới và chỉ được lưu ở trung tâm cũ ở chế độ xem (không được chỉnh sửa thêm)

Xem thêm thông tin tại bài viết này

🔄pageChuyển học sinh giữa các cơ sở

Last updated