Lớp bán trú

Đây là nơi quản lý các lớp bán trú của cơ sở

Xem hướng dẫn chi tiết cho từng phần trong các clip bên dưới

1. Tạo lớp bán trú mới

2. Chỉnh sửa lớp bán trú

3. Thêm học sinh vào lớp bán trú

Xem tại phần "Thêm lớp bán trú" cho bé ở đường dẫn bên dưới

pageThêm Trị liệu viên / Thêm lớp bán trú

4. Thêm nhiều học sinh cho lớp bán trú

5. Tùy chỉnh lịch học cho lớp bán trú

Lưu ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi đã bật tính năng "Lịch học" của cơ sở

6. Tùy chỉnh lịch học bán trú cho từng học sinh trong lớp

Lưu ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi đã bật tính năng "Lịch học" của cơ sở

7. Xóa lớp bán trú

Last updated