📊THỐNG KÊ TỔNG QUAN

Bảng thống kê các số liệu quan trọng của cơ sở theo từng tháng, bao gồm:

 • Số học sinh, số trị liệu viên của cơ sở

 • Biểu đồ kết quả học tập chung của học sinh

 • Tỷ lệ hoàn thành các loại báo cáo của trung tâm

 • Thống kê chuyên cần (số ngày/giờ học can thiệp và bán trú) (phần này chỉ hiển thị khi tính năng lịch học của cơ sở được bật)

 • Dung lượng hình ảnh/video miễn phí đã sử dụng

 • Số lượng phụ huynh đóng học phí

2. Bảng thống kê cho từng trị liệu viên

Khi bấm vào xem chi tiết một TLV, Luca đồng thời hiển thị bảng thống kê các thông tin liên quan đến việc giảng dạy của TLV, cụ thể là:

 • Chuyên cần: Số giờ dạy thực, phát sinh và số giờ nghỉ

 • Tiến độ công việc: số lượng các báo cáo và kế hoạch đã hoàn thành

 • Số hình ảnh / video đã tải lên

 • Số lượng học sinh đang phụ trách

 • Danh sách học sinh và kết quả can thiệp cá nhân.

3. Bảng thống kê cho từng học sinh

Khi bấm vào xem chi tiết một học sinh, Luca đồng thời hiển thị bảng thống kê các thông tin liên quan đến việc học của học sinh, cụ thể là:

 • Kết quả học tập: % hoàn thành mục tiêu, % sự tham gia, % cảm xúc

 • Số hình ảnh / video của trẻ

 • Tình trạng đóng học phí

 • Thống kê số báo cáo được phụ huynh xem

 • Kế hoạch can thiệp: số mục tiêu đã hoàn thành, sẽ tiếp tục, tạm dừng, đã học/dự kiến

3. Thống kê tổng quan | Tỷ lệ hoàn thành báo cáo

Tích hợp thêm phần thống kê "Tỷ lệ hoành thành báo cáo" vào phần Thống kê tổng quan của cơ sở

Last updated