Xem lịch học của học sinh

Trị liệu viên xem được Lịch học của học sinh trực tiếp trên app

Vào tab "Học sinh" => Chọn mục "Thời khóa biểu"

Last updated