Thêm học sinh vào cơ sở

1. Thêm học sinh

 • Chọn "Hồ sơ học sinh" trong phần "Quản lý hồ sơ"

 • Chọn nút "Thêm học sinh"

2. Điền thông tin học sinh

 • Lưu ý: Tên hiển thị không cần là tên thật và nên ngắn gọn để tối ưu việc hiển thị báo cáo

 • Điền đầy đủ thông tin của trẻ

 • Chọn 1 trong 2 trạng thái "Chưa nhập học" hoặc "Đang học" (Học sinh chưa nhập học sẽ không được tính vào số học sinh mua ở gói dịch vụ)

 • Chọn nút "Thêm học sinh"

 • Thêm học sinh thành công => Chọn "Đóng" để thoát ra ngoài

3. Giải thích mục đích và các hạn chế của trạng thái "Chưa nhập học"

MỤC ĐÍCH của trạng thái này là để hỗ trợ quản lý kết nối với phụ huynh trước khi học sinh nhập học. Vì vậy, quản lý vẫn có thể:

 • Liên kết app phụ huynh cho học sinh này

 • Tạo nhóm chat với phụ huynh

 • Tạo kết quả đánh giá và gửi đến phụ huynh

 • Gửi tài liệu tham khảo đến phụ huynh

Các tính năng giới hạn của học sinh chưa nhập học

 • Thêm trị liệu viên phụ trách

 • Báo cáo cá nhân, báo cáo bán trú

 • Thêm vào lớp học bán trú, tạo thời khóa biểu

 • Các thống kê về học sinh đó

 • Cuối cùng, chọn "Thêm học sinh"

Last updated