Thống kê lịch học

Đây là trang hiển thị thống kê số giờ học và ngày học của toàn bộ và của từng học sinh theo từng tháng, bao gồm:

 • Tổng số giờ học can thiệp cá nhân thực tế và số giờ học dự kiến (theo thời khóa biểu)

 • Tổng số ngày học bán trú thưc tế và số ngày học dự kiến (theo thời khóa biểu)

Khi bấm vào từng học sinh, Quản lý có thể xem được thêm chi tiết các thông tin như sau:

1. Phần “Học can thiệp”

 • Danh sách các buổi học can thiệp của học sinh trong tháng đó

 • Tổng số giờ học cố định (dự kiến - tính theo thời khóa biểu)

 • Tổng số giờ học đã học (thực tế đã học, bao gồm giờ học cố định và phát sinh, trừ đi các giờ đã nghỉ)

 • Tổng số giờ học phát sinh (tính từ các buổi học phát sinh, không có trong thời khóa biểu cố định, nhưng sẽ được hiển thị trong phần Lịch ngày và Quản lý chuyên cần)

 • Tổng số giờ nghỉ (học sinh xin nghỉ buổi học cố định trong thời khóa biểu)

 • Tổng số trị liệu viên phụ trách dạy học sinh trong tháng đó

 • Tổng số báo cáo đã hoàn thànhchưa hoàn thành của học sinh đó

2. Phần “Học bán trú”

 • Danh sách các ngày học bán trú của học sinh trong tháng đó

 • Tổng số ngày học cố định (dự kiến - tính theo thời khóa biểu)

 • Tổng số ngày đã học (thực tế đã học, bao gồm ngày học cố định và phát sinh, trừ đi các ngày xin nghỉ)

 • Tổng số ngày học phát sinh (tính từ các ngày học phát sinh, không có trong thời khóa biểu cố định, nhưng sẽ được hiển thị trong phần Lịch ngày và Quản lý chuyên cần)

 • Tổng số ngày nghỉ (học sinh xin nghỉ ngày học cố định trong thời khóa biểu)

 • Tổng số báo cáo đã hoàn thànhchưa hoàn thành của học sinh đó

Last updated