Kho video

Để sử dụng được chức năng báo cáo có đính kèm hình ảnh / video, Luca sẽ hỗ trợ dung lượng lưu trữ cho mỗi cơ sở can thiệp đăng ký gói như sau: 50MB / tháng / học sinh

  • Ví dụ: Cơ sở đăng ký gói cho 100 học sinh thì mỗi tháng cơ sở sẽ có thể sử dụng tổng cộng là 50 x 100 = 5000MB dung lượng để đính kèm hình ảnh/video vào báo cáo can thiệp

1. Quản lý luôn có thể kiểm tra dung lượng này trong phần "Thiết lập cơ sở / Kho video" trên website của cơ sở

2. Hiển thị danh sách học sinh và dung lượng hình ảnh / video đã sử dụng cho học sinh đó

3. Ngoài ra, quản lý còn có thể xem lịch sử sử dụng dung lượng của các tháng trước đó

Last updated