Xem các mục tiêu của học sinh

Bao gồm: Ngân hàng mục tiêu, Mục tiêu hoàn thành, và Mục tiêu tạm dừng

Trị liệu viên phải sử dụng trình duyệt web để chỉnh sửa các mục tiêu, nền tảng ứng dụng điện thoại chỉ hỗ trợ chế độ xem.

Chọn học sinh cần xem trong tab "Học sinh"

=> Chọn Ngân hàng mục tiêu hoặc Mục tiêu đã hoàn thành hoặc Mục tiêu tạm dừng

Giao diện và hiển thị của 3 phần này đều giống nhau, Trị liệu viên vui lòng chọn mục mình cần xem

Last updated