Xem kết quả đánh giá

Trị liệu viên xem được Kết quả đánh giá của học sinh trên app

Vào tab "Học sinh" => Chọn mục "Kết quả đánh giá"

Bản kết quả đánh giá chỉ có thể được tạo bởi Quản lý cơ sở trên website của Luca Education, xem hướng dẫn chi tiết tại bài viết bên dưới

pageKết quả đánh giá

Last updated