Thông báo trong nhóm chat

1. Thông báo có Kế hoạch, Báo cáo tuần / tháng mới

Các kế hoạch mới, báo cáo tuần, báo cáo tháng sẽ được gửi trực tiếp vào nhóm chat chung để thông báo cho phụ huynh và các trị liệu viên cùng theo dõi

Ngoài ra, phụ huynh / trị liệu viên còn có thể bấm "Xem ngay" để chuyển đến trang báo cáo / kế hoạch

2. Nhận tin báo nghỉ và dặn thuốc từ phụ huynh qua "Chat" (Tin nhắn)

Hai tính năng này cho phép phụ huynh báo nghỉ và dặn thuốc cho học sinh trong Tin nhắn, đồng thời gửi thông báo đến toàn bộ trị liệu viên trong nhóm chat

Last updated