Báo cáo tháng lớp nhóm

Trong BÁO CÁO THÁNG, chọn HỌC NHÓM để vào danh sách báo cáo tháng của các lớp nhóm

 • Chọn lớp nhóm cần làm báo cáo tháng (trạng thái chưa hoàn thành)

Bước 1: Báo cáo kết quả từng mục tiêu cho từng học sinh

 • Chọn từng học sinh để báo cáo (kéo thanh % kết quả hoàn thành và viết nhận xét)

 • Chọn "Xác nhận kết quả" sau khi đã báo cáo đủ học sinh của lớp

 • Chọn mục tiêu khác để tiếp tục báo cáo (bảng danh sách mục tiêu bên phải)

Bước 2: Nhận xét chung

 • Viết nhận xét chung cho từng mục tiêu trong kế hoạch

 • Chọn quyết định (Ghi chú) cho mục tiêu (Tạm dừng, hoàn thành hoặc lặp lại mục tiêu)

 • Chọn "Xác nhận kết quả"

Bước 3: Thống kê

 • Xem thống kê tổng quan của các mục tiêu vừa báo cáo (số liệu và biểu đồ)

 • Viết nhận xét nội bộ cho lớp nhóm và cho từng học sinh (mục đích là để ghi chú cho các TLV khác nắm được tình hình chung)

Bước 4: Kế hoạch tiếp theo

 • Chọn "Áp dụng ngay" để áp dụng kế hoạch mới ngay lập tức (TLV vẫn có thể chỉnh sửa kế hoạch sau đó)

 • Chọn "Áp dụng sau" để chọn ngày áp dụng khác (Chỉnh sửa tại "Kế hoạch dự kiến")

 • Chọn "Xác nhận" để hoàn thành báo cáo

Gửi báo cáo đến cho phụ huynh

Báo cáo tháng không tự động gửi đi mà sẽ được Trị liệu viên chọn gửi khi cần thiết

Last updated