Xem Kế hoạch can thiệp của học sinh (hiện tại và dự kiến)

Bao gồm Kế hoạch hiện tại và Kế hoạch dự kiến

Trị liệu viên phải sử dụng trình duyệt web để chỉnh sửa các mục tiêu, nền tảng ứng dụng điện thoại chỉ hỗ trợ chế độ xem.

Chọn học sinh cần xem trong tab "Học sinh" => Chọn "Kế hoạch hiện tại" hoặc "Kế hoạch dự kiến"

Giao diện và hiển thị của 2 phần này đều giống nhau, Trị liệu viên vui lòng chọn mục mình cần xem

Last updated