Thông báo

Tính năng thông báo trên website cho phép Quản lý trung tâm có thể tạo mới, tùy chỉnh và gửi thông báo tới tất cả phụ huynh hoặc phụ huynh theo nhóm lớp bán trú.

1. Tạo thông báo mới

  • Chọn mục "Thông báo" trong phần "Quản lý cơ sở"

  • Nhập tiêu đề và nội dung thông báo

  • Tải lên ảnh đính kèm vào thông báo (có thể gửi nhiều ảnh cùng lúc, có thể thay thế và xóa)

  • Chọn nhóm phụ huynh muốn gửi thông báo (theo lớp bán trú hoặc toàn cơ sở)

  • Chọn "Lưu bản nháp" để chỉnh sửa sau hoặc "Gửi thông báo" nếu đã sẵn sàng gửi đến phụ huynh.

2. Chỉnh sửa thông báo

  • Quản lý có thể chỉnh sửa hoặc xóa thông báo đã lưu

  • Lưu ý: không thể xóa thông báo đã gửi

3. Gửi thông báo đến phụ huynh

  • Chọn "Gửi thông báo" để gửi đến nhóm phụ huynh đã chọn

  • Quản lý có thể kiểm tra rằng có bao nhiêu phụ huynh đã xem thông báo này, người tạo và gửi thông báo, ngày giờ gửi thông báo.

**Ngoài ra, Luca còn cho phép quản lý gửi lại thông báo cho phụ huynh trong trường hợp phụ huynh chưa xem thông báo.

4. Gửi thông báo đến toàn bộ Trị liệu viên của cơ sở

Ngoài ra, tính năng mới trên phiên bản cập nhật 1.5.0 cho phép quản lý gửi thông báo đến toàn bộ trị liệu viên của cơ sở mình, các trị liệu viên sẽ nhận được thông báo qua App Trị Liệu Viên

Last updated