Các chức năng khác

1. Xem các thành viên trong nhóm chat

Chọn nút [3 chấm dọc] ở góc phải nhóm chat, cạnh tên của học sinh để xem các thành viên hiện có trong nhóm.

2. Sao chép (Copy) / Dán (Paste) tin nhắn

Nhấn giữ tin nhắn cần sao chép => sẽ hiển thị lựa chọn "Sao chép" => Chọn "Sao chép"

3. Xem tin nhắn đã được đọc hay chưa

4. Xóa tin nhắn đã gửi

Ấn giữ tin nhắn cần xóa => chọn "Xóa"

5. Cho phép Giám đốc & Quản lý cơ sở xoá tin nhắn của người khác trong nhóm chat

Để tránh các tin nhắn không phù hợp xuất hiện trong nhóm chat, Luca nay cho phép các cấp quản lý (giám đốc) được xóa tin nhắn của các thành viên khác trong nhóm chat chung.

Thực hiện tương tự cách xóa tin nhắn của chính mình => xem mục số 4

Last updated