Báo cáo tuần lớp nhóm

1. Xem thống kê các báo cáo tuần

  • Trong mục "Báo cáo", chọn "Báo cáo tuần"

  • Chọn thẻ "Học nhóm" => Kéo đến tuần cần xem

  • Ở cột "Trạng thái", biểu tượng màu xanh tức là báo cáo đã hoàn thành, màu xám tức là chưa hoàn thành.

  • Quản lý có thể xem báo cáo này được hoàn thành (nộp) bởi trị liệu viên nào ở cột "Nộp bởi"

  • Quản lý cũng có thể kiểm tra được có bao nhiêu phụ huynh đã xem báo cáo này ở cột "PH đã xem"

2. Làm báo cáo tuần cho lớp nhóm

  • Báo cáo tuần sẽ được tạo tự động hàng tuần khi có ít nhất 1 buổi học được hoàn thành báo cáo (lớp nhóm) trong tuần đó.

  • Báo cáo tuần tự động thống kê số buổi học của các mục tiêu

  • Báo cáo tuần tự động tổng hợp từ các báo cáo ngày và thống kê mức độ hoàn thành mục tiêu, cảm xúc của từng học sinh.

Để hoàn thành báo cáo, trị liệu viên chỉ cần viết nhận xét chung cho nhóm, cho từng mục tiêu và từng học sinh (không bắt buộc), sau đó xem qua các số liệu thống kê và xác nhận kết quả.

Xem hướng dẫn chi tiết một báo cáo tuần trong video bên dưới

Last updated