Học cá nhân

Quản lý các buổi học can thiệp cá nhân của cơ sở

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng trong các clip bên dưới

1. Xem và lọc danh sách buổi học

Có thể lọc các buổi học theo:

  • Ngày: Hôm nay / Tuần này / Tháng này / Tháng trước hoặc Tùy chọn khoảng thời gian

  • Tên trị liệu viên, tên học sinh

  • Trạng thái:

    • Chưa học (buổi học chưa đến giờ bắt đầu)

    • Đang học (giờ hiện tại đang trong khung giờ của lớp học)

    • Đã học (giờ hiện tại đã qua giờ kết thúc của buổi học)

2. Báo nghỉ và khôi phục buổi học

a) Học sinh nghỉ

** Chọn ô "Học sinh xin phép nghỉ học bán trú những ngày trên" để đồng thời báo nghỉ báo trú ngày hôm đó cho học sinh. ** Phần ghi chú là phần bắt buộc phải điền

b) Trị liệu viên nghỉ

c) Báo nghỉ nhiều học sinh cùng lúc - chỉ có thể khôi phục từng buổi học

d) Báo nghỉ cho toàn bộ trung tâm

Lưu ý: Chỉ có thể báo nghỉ với các buổi học có trạng thái là "Chưa học"

3. Đổi giờ học

Giờ học mới không được trùng với bất cứ buổi học nào của Trị liệu viên đó

4. Đổi trị liệu viên

Lưu ý: Chỉ có thể đổi sang trị liệu viên có phụ trách dạy bé

5. Tạo buổi học phát sinh

Lưu ý: Tất cả các thay đổi về các buổi học đều sẽ được thông báo đến trị liệu viên qua app

Xem bài viết bên dưới

🔔pageThông báo

Last updated