Tìm kiếm / sắp xếp mục tiêu

1. Tìm kiếm tên thư viện và tên mục tiêu trong thư viện

Luca hỗ trợ tìm kiếm tên thư viện và tên mục tiêu không dấu trong thư viện mục tiêu

2. Sắp xếp mục tiêu theo thời gian mới nhất / cũ nhất

Luca hỗ trợ sắp xếp các mục tiêu theo thời gian mới nhất hoặc cũ nhất

=> Ấn vào nút "2 mũi tên ngược" (như hình) để sắp xếp hoặc đảo chiều sắp xếp

Last updated