Các chức vụ được sử dụng trong Luca Education

Bài viết giúp hiểu rõ hơn các chức vụ của Trị liệu viên trong cơ sở sử dụng app Luca Education

CÁC CHỨC VỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LUCA EDUCATION

1. Giám đốc

Toàn quyền truy cập và quản lý tất cả chức năng của cả hệ thống cơ sở (gồm nhiều cơ sở)

2. Quản lý cơ sở

Toàn quyền truy cập và quản lý tất cả chức năng của một cơ sở hiện tại (cơ sở mà mình quản lý)

3. Trưởng chuyên môn

Chỉ có thể truy cập vào các chức năng quản lý chuyên môn của cơ sở, tức là

  • Bao gồm tất cả chức năng của quản lý cơ sở (mục 2)

  • Nhưng không bao gồm các chức năng quản lý tài chính của Kế toán (Xem mục 4)

4. Kế toán

5. Trị liệu viên

Là các trị liệu viên nói chung, giữ nhiệm vụ dạy can thiệp => chỉ có thể xem thông tin, kế hoạch, lịch dạy của các học sinh mình phụ trách

QUẢN LÝ NHÂN SỰ - BỔ NHIỆM CHỨC VỤ

Chỉ có chức vụ Giám đốc Quản lý cơ sở mới có thể bổ nhiệm, chỉnh sửa chức vụ cho các nhân sự khác trong cơ sở.

=> Xem hướng dẫn chi tiết tại bài viết bên dưới

pageHồ sơ nhân sự

Last updated