Tùy chỉnh lịch bán trú cho từng học sinh

Lưu ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi đã bật tính năng "Lịch học" của cơ sở

Ngoài việc chọn ngày học mặc định cho các lớp bán trú của toàn cơ sở, Quản lý còn có thể tùy chỉnh lịch học bán trú (ngày học) cho từng học sinh.

Xem hướng dẫn trong video bên dưới

Last updated