Khóa tài khoản học sinh

  • Trị liệu viên còn có thể khóa tài khoản của trẻ khi cần thiết

  • Chọn "Khóa tài khoản?"

  • Chọn lý do (trạng thái): Tạm dừng, Tốt nghiệp, Xin nghỉ (Các trạng thái này hoàn toàn không ảnh hưởng đến các tính năng, việc này chỉ để tiện cho quản lý theo dõi được lý do khóa học sinh này)

  • Chọn "Xác nhận" để hoàn thành khóa học sinh đó

Last updated