Lịch dạy

1. Trị liệu viên có thể xem thời khóa biểu / lịch dạy theo tuần của mình

> Chi tiết 1 buổi học cá nhân (có hình đồng hồ tím) bao gồm:

 1. Trạng thái:

  • Chưa dạy (buổi học chưa đến giờ bắt đầu)

  • Đã dạy (giờ hiện tại đã qua giờ kết thúc của buổi học)

  • HS nghỉ (sử dụng chức năng "Báo nghỉ" và chọn mục "HS nghỉ")

  • TLV nghỉ (sử dụng chức năng "Báo nghỉ" và chọn mục "TLV nghỉ")

 2. Tên học sinh tên trị liệu viên

 3. Giờ học: Giờ bắt đầu - giờ kết thúc

 4. Ghi chú về các trạng thái

> Chi tiết 1 buổi học bán trú (có hình thìa nĩa màu xanh) bao gồm:

 1. Trạng thái:

  • Chưa dạy (buổi học chưa đến giờ bắt đầu)

  • Đã dạy (giờ hiện tại đã qua giờ kết thúc của buổi học)

 2. Tên lớp bán trú tên trị liệu viên

2. Nhận thông báo về các thay đổi trong lịch dạy của mình

Xem tại link bên dưới

🔔pageThông báo

Last updated