TKB can thiệp cá nhân

1. Tải lên lịch (TKB) can thiệp cá nhân của trung tâm

Luca hỗ trợ tạo FILE EXCEL MẪU dựa trên dữ liệu của trung tâm trên hệ thống, bao gồm các học sinh và trị liệu viên hiện có.

Vì vậy, để có thể tải lên lịch can thiệp cá nhân, trung tâm cần TẢI FILE MẪUCHỌN GIỜ HỌC/TRỊ LIỆU VIÊN trên file để thời khóa biểu trở nên hợp lệ khi tải lên hệ thống

Vui lòng làm theo hướng dẫn cho các bước BẮT BUỘC để tải lên Lịch can thiệp cá nhân ⬇️

Bước 1: Tải xuống Lịch can thiệp mẫu

Bước 2: Chỉnh sửa Lịch can thiệp trên file Excel

Bước 3: Tải lên Thời khóa biểu đã hoàn thành và chọn ngày áp dụng cho thời khóa biểu mới

2. Tải xuống các Lịch can thiệp cá nhân cũ của cơ sở (Thời khóa biểu cũ)

Để tải xuống các TKB cũ của cơ sở đã được tải lên trước đó (bao gồm cả TKB hiện đang áp dụng), nhằm mục đích chỉnh sửa, thêm học sinh, v.v.

  • Chọn "Lịch sử TKB" trong nút 3 chấm dọc

  • Chọn TKB cũ mà bạn muốn tải xuống (tại đây cũng hiển thị ngày áp dụng TKB đó và người tải lên TKB)

  • Chọn "Tải xuống Lịch can thiệp cá nhân"

3. Chỉnh sửa lịch học cá nhân của từng học sinh

Chức năng chỉnh sửa lịch học (TKB) cá nhân cho từng học sinh bao gồm:

  • Đổi giờ học của buổi học có sẵn

  • Thêm buổi học mới

  • Xóa buổi học có sẵn

Lưu ý: Thay đổi sẽ được áp dụng từ ngày chỉnh sửa, các buổi học đã qua sẽ vẫn được giữ lại và hiển thị trên TKB.

Last updated