Kho tài liệu

Tính năng "Kho tài liệu của trung tâm" cho phép các quản lý tạo tài liệu riêng cho trung tâm mình. Trên app, trị liệu viên có thể chia sẻ các tài liệu tham khảo này đến phụ huynh qua Tin nhắn

1. Tạo mới, chỉnh sửa và xóa tài liệu của trung tâm

Luca hỗ trợ tải lên hình ảnh và file định dạng .pdf

Vui lòng xem video hướng dẫn bên dưới

2. Lưu nháp, xem trước tài liệu

Ở chế độ "Bản nháp", các TLV chưa thể chia sẻ được đến phụ huynh. Vì vậy, quản lý có thể lưu nháp nếu tài liệu chưa hoàn chỉnh hoặc chưa sẵn sàng chia sẻ đến phụ huynh => Chọn "Tải lên" để chuyển sang chế độ "Công khai" để sẵn sàng chia sẻ.

Xem video hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Last updated