Báo cáo tháng lớp can thiệp cá nhân

Hướng dẫn hoàn thành và gửi báo cáo tháng cho Phụ huynh

Báo cáo tháng chỉ có thể thực hiện trên nền tảng web.

1. Xem thống kê các báo cáo tháng

 • Trong mục "Báo cáo", chọn "Báo cáo tháng" => Kéo đến tháng cần xem

 • Ở cột "Trạng thái", biểu tượng màu xanh tức là báo cáo đã hoàn thành, màu xám tức là chưa hoàn thành.

 • Quản lý có thể xem thống kê tổng số buổi học, lĩnh vực, mục tiêu, cũng như ngày áp dụng của kế hoạch này.

 • Quản lý có thể xem báo cáo này đã được gửi đến PH chưa ở cột "Gửi phụ huynh"

 • Quản lý cũng có thể kiểm tra được có bao nhiêu phụ huynh đã xem báo cáo này ở cột "PH đã xem"

2. Làm báo cáo tháng

 • Chọn học sinh cần làm báo cáo tháng (trạng thái chưa hoàn thành)

 • Điền nhận xét cho từng mục tiêu (Bước 1)

 • Kiểm tra các chi tiết của báo cáo (đã được thống kê từ báo cáo ngày và báo cáo tuần)

 • Chọn ghi chú, bao gồm:

 • Chọn Xác nhận để thực hiện nhận xét cho mục tiêu tiếp theo

 • Sau khi hoàn thành nhận xét cho các mục tiêu và xác nhận, bấm chọn nút "Bước 2: Nhận xét chung" ở góc phải màn hình

3. Chỉnh sửa nhận xét mục tiêu

 • Các nhận xét hoặc ghi chú của mục tiêu đều có thể chỉnh sửa được sau khi đã bấm "Xác nhận"

 • Chọn lại mục tiêu và chọn biểu tượng bút chì

4. Nhận xét chung cho tháng (Bước 2)

 • Viết nhận xét chung của tháng

 • Kiểm tra Nội dung báo cáoKết quả can thiệp thời điểm hiện tại (đã được hệ thống tự động thống kê)

 • Sau khi đã kiểm tra, bấm chọn "Bước 3: Kế hoạch tiếp theo" ở góc phải màn hình

5. Chọn ngày áp dụng cho kế hoạch tiếp theo (Bước 3)

Chọn ngày dự kiến áp dụng kế hoạch tiếp theo

Xem trước kế hoạch can thiệp dự kiến

Bao gồm các mục tiêu được chọn lặp lại. Kế hoạch này có thể được chỉnh sửa / thêm mục tiêu sau khi hoàn thành báo cáo

Chọn "Xác nhận"

6. Hoàn thành báo cáo

 • Bấm chọn "Hoàn thành báo cáo" ở góc phải màn hình.

 • Chọn "Xác nhận" để hoàn thành hoặc "Quay lại" để tiếp tục chỉnh sửa.

 • Chọn "Tiếp tục" để thực hiện kế hoạch tiếp theo hoặc "Làm sau" để thực hiện sau.

Lưu ý quan trọng: Báo cáo tháng sẽ không thể hoàn thành nếu có BẢN NHÁP các báo cáo cá nhân hoặc bán trú chưa hoàn thành.

Hệ thống sẽ báo lỗi như sau và nêu rõ danh sách các báo cáo chưa hoàn thành

7. Chỉnh sửa báo cáo

Trị liệu viên vẫn có thể chỉnh sửa báo cáo sau khi đã hoàn thành

Lưu ý: Chỉ có thể chỉnh sửa phần nhận xét

8. Gửi báo cáo cho Phụ huynh

Báo cáo tháng không tự động gửi đi mà sẽ được Trị liệu viên chọn gửi khi cần thiết

9. Xuất file Excel (file dữ liệu .csv)

Nếu có nhu cầu xuất file excel (chỉ hỗ trợ file dữ liệu .csv) các dữ liệu báo cáo tháng, chọn báo cáo tháng và chọn nút "Tải file .CSV" (xem video bên dưới)

Last updated