Phản hồi một tin nhắn

Tính năng cho phép người dùng phản hồi (trả lời) 1 tin nhắn cụ thể, tiện cho việc trò chuyện trong một nhóm nhiều người.

=> Nhấn giữ tin nhắn cần phản hồi => Chọn "Trả lời"

Last updated