Lớp nhóm

Cho phép Trị liệu viên báo cáo theo lớp học nhóm. Tương tự như báo cáo can thiệp cá nhân, việc báo cáo nhóm cũng sẽ yêu cầu thiết lập lớp nhóm, kế hoạch can thiệp nhóm, lịch học nhóm trên website để có thể tiến hành báo cáo trên app (TLV)

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG CỦA LỚP NHÓM / BÁO CÁO NHÓM

1. Tạo lớp nhóm mới

 • Trong Quản lý cơ sở => chọn Lớp nhóm

 • Chọn Tạo mới

 • Điền tên lớp => chọn Xác nhận

 • Khi đã có danh sách lớp nhóm, để tạo lớp nhóm mới, chọn nút ba chấm dọc ở góc phải màn hình (xem hình bên dưới)

2. Chỉnh sửa tên / xóa lớp nhóm

 • Tại lớp cần chỉnh sửa, chọn nút ba chấm dọc để hiển thị các thao tác => Chọn thao tác cần chỉnh sửa

 • Chỉnh sửa lớp nhóm: nhập tên mới => Xác nhận

 • Xóa lớp nhóm: chọn Xác nhận để xóa hoặc Hủy để quay lại

3. Thêm / bớt học sinh và Trị liệu viên

 • Chọn Thêm học sinh từ nút ba chấm dọc (như hình trên mục 2)

 • Danh sách học sinh của toàn cơ sở sẽ được hiển thị bên trái => tick chọn học sinh để thêm vào danh sách lớp (bên phải)

 • Để bỏ bớt học sinh ra khỏi danh sách lớp, bỏ tick chọn ở danh sách bên phải (xem hình hướng dẫn bên dưới)

 • Chọn Xác nhận sau khi hoàn thành xong danh sách học sinh của lớp

 • Thêm / bớt Trị liệu viên: tương tự cách thức thêm bớt học sinh

4. Tạo kế hoạch can thiệp nhóm

Cách thức thiết lập, sử dụng "Kế hoạch can thiệp" và "Ngân hàng mục tiêu" của lớp nhóm sẽ hoàn toàn giống với can thiệp cá nhân, vui lòng xem lại hướng dẫn các phần liên quan tại trang dưới đây

📕pageKế hoạch can thiệp

5. Thời khóa biểu / Lịch học nhóm

 • Tại trang danh sách Lớp nhóm, bấm chọn vào lớp cần truy cập

 • Chọn Tạo buổi học nhóm mới

 • Chọn giờ bắt đầu và kết thúc buổi học, chọn trị liệu viên

 • Chọn các ngày muốn áp dụng buổi học tương tự

 • Kiểm tra lại và chọn Khởi tạo buổi học

Xem video hướng dẫn chi tiết bên dưới

 • Bên cạnh các buổi học, chọn nút ba chấm dọc để thực hiện các thao tác Thêm buổi học, Chỉnh sửa buổi học, Xóa buổi học => Xem các video hướng dẫn chi tiết bên dưới

6. Lịch ngày / Quản lý chuyên cần

Lịch học của lớp nhóm cũng sẽ được hiển thị trên Lịch ngày của cơ sở

Quản lý chuyên cần => Xem chi tiết tại link bên dưới

pageHọc nhóm

Last updated