Thêm TKB cho học sinh mới

Khi đã tải lên Thời khóa biểu (TKB) hiện tại của cơ sở, làm sao để thêm TKB của một học sinh?

Last updated