Album ảnh

Cho phép TLV xem toàn bộ hình ảnh / video của học sinh đã tải lên trong các báo cáo trên app

=> Vào "Hồ sơ" => Chọn học sinh => Chọn "Album"

Last updated