Báo nghỉ cho học sinh

Trị liệu viên có thể báo nghỉ buổi học cho học sinh trực tiếp trên app, mà không cần các Quản lý thực hiện trên website như trước đó.

Sau khi báo nghỉ thành công, thông báo sẽ được gửi vào nhóm chat chung của lớp, đồng thời cũng được lưu lại trong lịch sử báo nghỉ, để tiện cho các Quản lý theo dõi.

Last updated