Báo cáo can thiệp nhóm

Cho phép Trị liệu viên báo cáo theo lớp học nhóm. Tương tự như báo cáo can thiệp cá nhân, việc báo cáo nhóm cũng sẽ yêu cầu thiết lập lớp nhóm, kế hoạch can thiệp nhóm, lịch học nhóm trên website để có thể tiến hành báo cáo trên app (TLV)

Xem các hướng dẫn của các tính năng trên website tại đây

pageLớp nhóm

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG BÁO CÁO NHÓM TRÊN APP TRỊ LIỆU VIÊN

  • Chọn báo cáo nhóm cần báo cáo

  • Chọn các mục tiêu cần học trong buổi học hôm đó

  • Chọn bé (hình đại diện) để báo cáo

  • Chọn nhiệt kế cảm xúcmức độ tham gia của bé ngày hôm đó

  • Điền nhận xét buổi học dành cho bé

  • Chọn các bé khác và báo cáo tương tự

  • Kiểm tra và chọn nút Hoàn thành

  • Để xem lại và chỉnh sửa báo cáo đã hoàn thành, vào tab Hoàn thành và chọn báo cáo cần xem hoặc chỉnh sửa

Xem video hướng dẫn hoàn chỉnh một báo cáo nhóm

Last updated