Báo cáo tuần lớp can thiệp cá nhân

Hướng dẫn hoàn thành và gửi báo cáo tuần cho Phụ huynh

Báo cáo tuần chỉ có thể thực hiện trên nền tảng web.

1. Xem thống kê các báo cáo tuần

  • Trong mục "Báo cáo", chọn "Báo cáo tuần"

  • Chọn thẻ "Học cá nhân" => Kéo đến tuần cần xem

  • Ở cột "Trạng thái", biểu tượng màu xanh tức là báo cáo đã hoàn thành, màu xám tức là chưa hoàn thành.

  • Quản lý có thể xem báo cáo này được hoàn thành (nộp) bởi trị liệu viên nào ở cột "Nộp bởi"

  • Quản lý cũng có thể kiểm tra được có bao nhiêu phụ huynh đã xem báo cáo này ở cột "PH đã xem"

2. Làm báo cáo tuần

  • Trong mục "Báo cáo", chọn "Báo cáo tuần" => Kéo đến tuần cần báo cáo

  • Chọn học sinh chưa được báo cáo (có biểu tượng màu xám ở cột trạng thái)

  • Trị liệu viên viết nhận xét chung về bé của cả tuần.

  • Trị liệu viên kiểm tra các nội dung báo cáo của tuần đó trước khi chọn "Hoàn thành báo cáo"

  • Chọn "Hoàn thành báo cáo"

Last updated