🧒Hồ sơ học sinh

Xem các Kế hoạch can thiệp và các Mục tiêu của bé

Trị liệu viên phải sử dụng trình duyệt web để chỉnh sửa các mục tiêu, nền tảng ứng dụng điện thoại chỉ hỗ trợ chế độ xem.

Bên trong tab "Học sinh" sẽ bao gồm các mục như sau:

pageXem Kế hoạch can thiệp của học sinh (hiện tại và dự kiến)pageXem các mục tiêu của học sinhpageXem chi tiết mục tiêupageXem kết quả đánh giápageXem thông tin cá nhân của học sinh

Last updated