Thời khóa biểu

1. Khái niệm

Thời khoá biểu (TKB) là lịch học cố định của học sinh, được Luca tự động lặp lại hàng tuần, bao gồm cả lịch học can thiệp cá nhân và bán trú của các lớp.

Chú thích:

  • Ô màu tím có giờ học => Buổi học can thiệp cá nhân

  • Ô màu xanh lục có tên lớp + biểu tượng 🍴 => Buổi học bán trú

  • Chọn TKB cũ mà bạn muốn tải xuống (tại đây cũng hiển thị ngày áp dụng TKB đó và người tải lên TKB)

  • Chọn "Tải xuống Lịch can thiệp cá nhân"

2. Thiết lập thời khóa biểu can thiệp cá nhân

pageTKB can thiệp cá nhân

3. Thiết lập thời khóa biểu can thiệp bán trú

pageTKB Bán trú

Last updated