TKB Bán trú

Quý quản lý có thể tùy chỉnh lịch học của từng lớp bán trú

Và của cả từng bạn học sinh trong các lớp bán trú

Sau khi chỉnh sửa, lịch học tương ứng sẽ được hiển thị trên Thời khóa biểu

Last updated