Lịch ngày

Lịch ngày là trang hiển thị các buổi học trong ngày theo giờ học. Tại đây, Quản lý có thể dễ dàng theo dõi các buổi học đã, đang hoặc sắp diễn ra.

Lịch ngày sẽ hiển thị giờ bắt đầu và kết thúc theo giờ hoạt động của cơ sở (đã được thiết lập trong phần quản lý cơ sở) => Xem chi tiết tại bài viết bên dưới

pageNgày giờ hoạt động của cơ sở

Lịch ngày sẽ không hiển thị nếu trùng vào ngày nghỉ của toàn cơ sở (được tạo bởi Quản lý trong phần Quản lý cơ sở) => Xem chi tiết tại bài viết bên dưới

pageNgày nghỉ toàn cơ sở

Hướng dẫn chi tiết cho từng chức năng, vui lòng xem các clip bên dưới

I. Xem chi tiết buổi học, bao gồm:

 1. Phân loại buổi học:

  • Cố định (các buổi học đã được tạo từ Thời khóa biểu)

  • Phát sinh (không có trong thời khóa biểu, mà được tạo sau đó bằng chức năng "Tạo buổi học phát sinh")

 2. Trạng thái:

  • Chưa học (buổi học chưa đến giờ bắt đầu)

  • Đang học (giờ hiện tại đang trong khung giờ của lớp học)

  • Đã học (giờ hiện tại đã qua giờ kết thúc của buổi học)

  • HS nghỉ (sử dụng chức năng "Báo nghỉ" và chọn mục "HS nghỉ")

  • TLV nghỉ (sử dụng chức năng "Báo nghỉ" và chọn mục "TLV nghỉ")

 3. Tên học sinh tên trị liệu viên

 4. Giờ học: Giờ bắt đầu - giờ kết thúc

 5. Ghi chú về các trạng thái

II. Tìm kiếm / Lọc theo tên học sinh

III. Xem lịch của các ngày trong tháng

IV. Xem thống kê số giờ học theo ngày

V. Xem lịch học của các lớp bán trú theo ngày, bao gồm:

 • Phân loại buổi học:

  • Cố định (các buổi học đã được tạo từ Thời khóa biểu)

  • Phát sinh (không có trong thời khóa biểu, mà được tạo sau đó bằng chức năng "Tạo buổi học phát sinh")

 • Trạng thái:

  • Chưa học (chưa đến giờ bắt đầu lớp bán trú)

  • Đang học (vẫn chưa qua giờ kết thúc lớp bán trú)

  • Đã học (giờ hiện tại đã qua giờ kết thúc lớp bán trú của trung tâm)

 • Danh sách lớp bán trú

Last updated