Xem thông tin cá nhân của học sinh

Vào mục "Thông tin cá nhân" trong tab "Học sinh"

Tại đây, Trị liệu viên có thể xem các thông tin của học sinh đã được nhập liệu trên website

Ngoài ra, phần ghi chú nội bộ cũng được hiển thị tại đây, phần ghi chú này sẽ không hiển thị trên app phụ huynh.

Last updated