Xem chi tiết mục tiêu

1. Chi tiết của một mục tiêu bao gồm:

(1) Lĩnh vực của mục tiêu (2) Nội dung mục tiêu (3) Phân loại mục tiêu (để sử dụng làm kế hoạch) hoặc nơi mục tiêu được trả về nếu mục tiêu không được chọn dạy (4) Mức độ hỗ trợ (5) Nội dung SMART của mục tiêu, bao gồm: Cơ sở hợp lý, Chiến lược, Quy trình thực hiệnHoạt động

2. Bấm vào biểu tượng ℹ️ ở cạnh tên mục tiêu để nội dung SMART của mục tiêu (5)

Last updated