Thống kê

Bảng thống kê các số liệu quan trọng của cơ sở theo từng tháng, bao gồm:

  • Số học sinh, số trị liệu viên của cơ sở (đang hoạt động hoặc đang khóa)

  • Biểu đồ kết quả học tập chung của học sinh

  • Thống kê chuyên cần (số ngày/giờ học can thiệp và bán trú) (phần này chỉ hiển thị khi tính năng lịch học của cơ sở được bật)

  • Tỷ lệ hoàn thành các loại báo cáo

  • Số lượng phụ huynh đóng học phí

Last updated