Các thông tin có hoặc không hiển thị trên app PH

THÔNG TIN / TÍNH NĂNGCÓ / KHÔNG

Tên TLV làm báo cáo

Ngày giờ làm báo cáo

Xem nickname của học sinh

Xem tên đầy đủ của học sinh

Xem thông tin & báo cáo của học sinh khác

Xem nhóm chat của học sinh khác

Nhận thông báo khi có thay đổi về buổi học của học sinh

Xem thời khoá biểu & lịch học của học sinh

Last updated