Khái niệm "Kế Hoạch Hiện Tại"

Cấu trúc của Kế hoạch hiện tại

Kế hoạch hiện tại là kế hoạch đang được dạy và có thể báo cáo kết quả học của mục tiêu trên ứng dụng di động

Để hiểu thêm về Kế Hoạch Can Thiệp trên Luca, bạn có thể tham khảo bài viết tại đây

Trang Kế hoạch hiện tại của 1 học sinh bao gồm những phần sau:

1. Bảng thống kê chung:

  • Tên kế hoạch

  • Tổng số lĩnh vực trong kế hoạch

  • Tổng số mục tiêu trong kế hoạch

  • Số mục tiêu được lặp lại từ tháng trước

  • Số mục tiêu mới được tạo

  • Số mục tiêu từ danh sách MT tạm dừng

  • Số mục tiêu từ Ngân hàng MT

2. Nút:

  • Chỉnh sửa kế hoạch: thêm/ xoá mục tiêu

  • Xuất file .CSV

3. Danh sách các mục tiêu

  • Bao gồm danh sách các mục tiêu trong kế hoạch can thiệp này, được chia theo lĩnh vực

Xem Kế hoạch hiện tại của 1 học sinh

Vào Kế hoạch -> Bấm chọn học sinh cần xem

> Đối với học sinh chưa có mục tiêu trong KHHT

Bạn sẽ thấy bảng thống kê cho kết quả là 0 ở tất cả các thông số. Bạn có thể chọn Chỉnh sửa kế hoạch để bắt đầu thêm mục tiêu cho học sinh

> Đối với học sinh đã có mục tiêu trong KHHT

Bạn sẽ thấy bảng thống kê cho các thông số. Bạn có thể chọn Chỉnh sửa kế hoạch để chỉnh sửa kế hoạch cho học sinh

Last updated