Mục tiêu hoàn thành

Khái niệm mục tiêu hoàn thành

Mục tiêu hoàn thành là mục tiêu được Trị liệu viên chọn "Đã hoàn thành" khi thực hiện báo cáo tháng.

Mục tiêu khi đã được chọn hoàn thành sẽ không tự động xuất hiện trong kế hoạch can thiệp của tháng tiếp theo.

Danh sách các mục tiêu đã hoàn thành của học sinh sẽ được hiển thị trong phần Kế hoạch -> Mục tiêu hoàn thành

Khi cần, Trị liệu viên có thể thêm các mục tiêu đã tạm dừng vào kế hoạch can thiệp để tiếp tục dạy mà không cần phải tạo mục tiêu mới

Xem bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây ⬇️

pageThêm mục tiêu từ Ngân hàng mục tiêu

Last updated