Mục tiêu tạm dừng

Khái niệm mục tiêu tạm dừng

Mục tiêu tạm dừng là mục tiêu được Trị liệu viên chọn "Tạm dừng" khi thực hiện báo cáo tháng.

Mục tiêu khi đã được chọn tạm dừng (vì một lý do nào đó) sẽ được lưu vào danh sách Mục tiêu tạm dừng trong phần Kế hoạch của học sinh

Khi cần, Trị liệu viên có thể thêm các mục tiêu đã tạm dừng vào kế hoạch can thiệp để tiếp tục dạy mà không cần phải tạo mục tiêu mới

Xem bài viết hướng dẫn chi tiết dưới đây ⬇️

pageThêm mục tiêu từ Ngân hàng mục tiêu

Last updated