Thêm & chỉnh sửa hoạt động trong một mục tiêu

TẠO HOẠT ĐỘNG MỚI

1. Tạo hoạt động

Điền hoạt động cho MT & Chọn "thêm hoạt động" để tạo hoạt động tiếp theo

Chọn "thêm mục tiêu" để hoàn tất tạo Mục tiêu mới với hoạt động vừa thêm

2. Xoá hoạt động

Chọn "Xoá" để xoá hoạt động

CHỈNH SỬA HOẠT ĐỘNG

1. Tìm mục tiêu bạn vừa tạo & chọn "Chỉnh sửa"

Mục tiêu này sẽ có tag là "MT mới chưa dạy"

Đọc thêm về khái niệm "mục tiêu" trên Luca Education ở đây

2. Chọn hoạt động để bắt đầu chỉnh sửa nội dung

3. Chọn "lưu chỉnh sửa" để lưu nội dung hoạt động

Last updated