Chia nhóm các mục tiêu

Từ phiên bản 2.5.0, Luca cho phép chia nhóm các mục tiêu trong kế hoạch để dễ dàng hơn cho việc sắp xếp các mục tiêu

Các nhóm mục tiêu sẽ đồng thời được hiển thị trong các loại báo cáo ngày, tuần, tháng trên cả website, app trị liệu viên, và app phụ huynh

1. Tạo nhóm mới

Ấn vào nút 3 chấm dọc tại Kế hoạch hiện tại => chọn "Tạo nhóm mới" => Đặt tên nhóm => Chọn mục tiêu để thêm vào nhóm => Xác nhận

2. Chỉnh sửa

Ấn vào nút 3 chấm dọc tại nhóm đó => chọn "Chỉnh sửa" => Sửa tên nhóm hoặc thêm / bớt mục tiêu => chọn Xác nhận

3. Xóa nhóm

Ấn vào nút 3 chấm dọc tại nhóm đó => chọn "Xóa nhóm mục tiêu"

Last updated